Menu

Filters

  • Resultaten gevonden in

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Henry Schein zich verbindt de eigendom van een roerend lichamelijk goed over te dragen of, ten behoeve van haar medecontractant, ongeacht welke materiële of intellectuele prestatie te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij Henry Schein, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Van deze voorwaarden kan bovendien afgeweken worden door bijzondere voorwaarden die door de partijen schriftelijk worden aanvaard. De huidige voorwaarden blijven in dat geval van toepassing voor alles wat niet geregeld werd in bedoelde bijzondere voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, o.m. omdat haar geldigheid met succes betwist werd, blijven alle andere bepalingen toepasselijk.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
De overeenkomst kan slechts aanzien worden als geldig totstandgekomen 1°) indien een schriftelijk aanbod van Henry Schein onvoorwaardelijk door de geadresseerde ervan wordt aanvaard of 2°) indien Henry Schein onvoorwaardelijk een bestelling aanvaardt die door een klant bij haar werd geplaatst. Elke toevoeging, weglating of wijziging, ongeacht de aard, aan het aanbod bedoeld onder 1°) hierboven, of aan de bestelling bedoeld in 2°) hierboven, maakt een tegenaanbod uit en schorst de totstandkoming van de overeenkomst tot op het ogenblik van de uitdrukkelijke aanvaarding door de andere partij. Hiervan wordt slechts afgeweken indien het aanbod of de bestelling uitdrukkelijk voorziet dat de onvoorwaardelijke aanvaarding door de andere partij van één of ander punt geen voorwaarde is voor totstandkoming van de overeenkomst. De aanbiedingen van Henry Schein blijven gedurende één maand vanaf hun verzending naar de bestemmeling gelden, behalve bij uitdrukkelijk andersluidend beding. Henry Schein is slechts gebonden door schriftelijke aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten die mede ondertekend zijn door twee personen die bevoegd zijn Henry Schein ten opzichte van derden te verbinden, ofwel krachtens de statuten van Henry Schein, ofwel krachtens een volmacht. Aan het ontbreken van een dergelijk geschrift kan tegenover Henry Schein niet verholpen worden door middel van getuigen en vermoedens, zelfs niet ingeval er een begin van bewijs door geschrift in de zin van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek zou voorhanden zijn of ingeval van onmogelijkheid om, in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, zich vooraf een bewijs te verschaffen. Het systeem van de vrije bewijsvoering kan daarentegen wel door Henry Schein worden ingeroepen tegen haar klanten.

3. PRIJS.
a) De prijzen gelden als netto en zonder B.T.W. Behoudens bijzondere uitdrukkelijke bepaling zijn de verpakkings- en vervoerskosten ten laste van klant.
b) Indien de met de klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op goederen en/of diensten die door Henry Schein worden ingevoerd, wordt hun prijs vastgesteld op basis van de verkoopkoers van de munt van oorsprong ten opzichte van de Euro, zoals genoteerd op de beurs te Brussel, op de datum van het door Henry Schein gedane aanbod of op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, naargelang van het geval. Indien de geldende koers op de dag van de betaling afwijkt van de koers aan de hand waarvan de prijs werd vastgesteld, heeft Henry Schein de mogelijkheid de prijs aan te passen door hem te verhogen of te verlagen om rekening te houden met de voorgekomen koerswijziging.

4. BETALINGSVOORWAARDEN.
a) De betalingen moeten contant gebeuren op de zetel van Henry Schein, waarbij alle kosten, ook die veroorzaakt door de betalingen zelf, ten laste van de klant zijn. Het trekken van een wissel brengt geen schuldvernieuwing mee en de voorwaarden van de overeenkomst blijven onverminderd gelden. De aanvaarding door Henry Schein van een andere vorm van betaling dan in speciën brengt evenmin schuldvernieuwing met zich mede.
b) Indien bijzondere bepalingen betaling in termijnen aan de klant toestaan en deze één der vervaldata niet naleeft, verliest hij het voordeel van deze termijnen en wordt de totale prijs onmiddellijk en van rechtswege eisbaar.
c) Bij niet naleving van een vervaldag brengen de bedragen die de klant verschuldigd blijft van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op gelijk aan de intrest voor achterstallige betalingen van toepassing voor de overheidsopdrachten en dit vanaf de eerste vervaldag waarop niet het gehele vervallen bedrag betaald werd. Bovendien worden de onbetaalde bedragen van rechtswege verhoogd met 15%, met een minimum van € 100,00, indien deze bedragen nog verschuldigd zijn 15 dagen na de verzending van een ingebrekestelling.

5. LEVERING.
a) De leveringstermijnen die eventueel voorkomen op gelijk welk contractueel document dat tegenwerpbaar is aan Henry Schein, hebben een benaderend karakter. In geen geval kan de overschrijding van deze termijn aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van Henry Schein. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk bepalen dat de termijnen dwingend zijn of een essentiële voorwaarde van de overeenkomst uitmaken.
b) Indien de leveringstermijnen overeenkomstig de hierboven aangeduide eventuele bijzondere voorwaarden een dwingend karakter hebben, moet die termijn beschouwd worden als nageleefd: 1°) voor leveringen zonder indienststelling: indien het te leveren goed de fabriek of opslagplaats heeft verlaten binnen de termijn 2°) voor leveringen die wel in dienst gesteld moeten worden: indien de indienststelling binnen de termijn is gebeurd.
c) Elk geval van overmacht en elke omstandigheid die Henry Schein redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst brengt de schorsing van de dwingende leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de gehele duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert.
d) Indien de levering vertraging oploopt tengevolge van een feit dat zich voordoet bij de klant, welke ook de oorzaak van dit feit moge zijn, zal de klant de onder artikel 4,c vermelde verwijlintresten aan Henry Schein verschuldigd zijn. Er zal tevens per begonnen maand een magazijnvergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 0,5% van de waarde van de betrokken goederen.
e) Indien de leveringstermijn niet wordt nageleefd, zonder dat Henry Schein zich daarvoor kan verantwoorden, en indien de leveringstermijn van dwingende aard was, zal de klant per volledige week vertraging aanspraak kunnen maken op een vergoeding gelijk aan 0,5% van de waarde van de niet geleverde goederen. De totale vergoeding zal echter in geen enkel geval meer dan 5% ervan mogen bedragen. Daarenboven is de vergoeding maar verschuldigd voor zover de klant bewijst schade te hebben geleden.
f) Deelleveringen zijn toegelaten.
g) De schade die niet aan het transport te wijten is en de zichtbare gebreken moeten, per aangetekend schrijven, aan Henry Schein worden ter kennis gebracht en dit zo mogelijk onmiddellijk na de levering en in elk geval ten laatste: 1°) voor leveringen zonder indienststelling of waarvan de indienststelling bij de levering gebeurt: de zevende kalenderdag na de levering en 2°) voor leveringen die niet onmiddellijk in dienst gesteld worden: de eerste werkdag volgend op de indienststelling. De klant verliest alle rechten tegenover Henry Schein, betreffende de omstandigheden waarin deze laatste haar leveringsverplichting is nagekomen, indien hij één van de hierboven vermelde termijnen niet heeft nageleefd. In dit geval blijft enkel de eventuele waarborg voor verborgen gebreken gelden, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen voorzien in punt 6 hierna.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN HENRY SCHEIN NA DE LEVERING.
a) Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, zoals vastgesteld in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en rekening houdend met de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, is Henry Schein, wat de werking van het verkochte materiaal betreft tot geen enkele waarborg gehouden.
b) Onder voorbehoud van eventuele aanpassing opgenomen in bijzondere voorwaarden is Henry Schein na de levering van het verkochte materiaal en onder de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, aansprakelijk voor de verborgen gebreken waarvan het beginsel voorzien is in artikel 1641 Burgerlijk Wetboek. De waarborg voor verborgen gebreken eindigt twaalf maand na de leveringsdatum. Elk beroep op de waarborg moet gericht worden aan Henry Schein per aangetekend schrijven, vóór het verstrijken van die termijn. Na de termijn zal geen gevolg gegeven worden aan enig beroep op de waarborg. Indien het beroep op de waarborg wel binnen de hierboven vastgestelde termijn wordt ingesteld, heeft Henry Schein de mogelijkheid als defect erkende leveringen ofwel te herstellen, ofwel geheel of gedeeltelijk te vervangen. In geen geval kan het beroep op de waarborg leiden tot de ontbinding van de koop, onder voorbehoud van de laatste alinea hierna. De waarborgtermijn van toepassing op de vervangingslevering, eindigt op hetzelfde ogenblik als de termijn die van toepassing was op de waarborg van de oorspronkelijke levering, zonder evenwel minder dan zes maand te mogen bedragen. Indien het verborgen gebrek de herstelling van het geleverde materiaal of een gedeeltelijke of volledige vervanging onmogelijk maakt, wordt de koop op vraag van de klant ontbonden, evenwel zonder schadevergoeding. In geen geval zal Henry Schein aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies van productie, winstderving, verlies van contracten of enige andere indirecte of immateriële schade geleden door de koper.

7. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD.
De geleverde koopwaar en/of apparatuur blijven het eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van betaling van de integrale verkoopprijs vermeerderd met de kosten en intresten. Tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht van de koopwaar en/of apparatuur is het aan de koper verboden om deze in pand te gegeven of weder te verkopen. Indien de niet-betaalde leveringen door de klant worden bestemd tot het stofferen van de plaatsen die hij in huur heeft genomen, dan dient hij, bij aangetekende brief die wordt verstuurd aan de verkoper, de voorafgaande goedkeuring vragen om de geleverde goederen aan te wenden voor die bestemming, en bovendien het adres van het gehuurde pand evenals de naam en het adres van de eigenaar van het gehuurde gebouw mededelen. De risico’s met betrekking tot de geleverde goederen, meer bepaald de sleet, beschadiging, verlies of diefstal evenals de schade die door hen is veroorzaakt, vallen niettemin integraal ten laste van de koper zodra de leveringen worden geïdentificeerd in de winkel of het magazijn van de verkoper, voor de datum van levering. Het transport gebeurt bijgevolg voor risico van de klant, en dit, zelfs indien de bijzondere voorwaarden voorzien dat de transportkosten ten laste worden genomen door de verkoper, bijvoorbeeld door de vermelding "franco". Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud, zal de koper de goederen verzekeren tegen ieder risico op schade of aansprakelijkheid veroorzaakt of ondergaan door deze koopwaar. Ingeval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de prijs op de vervaldag of bij gebreke aan betaling van één vervaldag, om welke reden dan ook, heeft de verkoper de mogelijkheid om de koopwaar materieel en derhalve in natura terug te nemen, en dit op kosten en risico van de koper en dit, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8. ONTBINDINGSBEDING.
Elke niet-nakoming door de klant van welke verbintenis ook, waaronder het gebrek aan betaling van elk bedrag op zijn vervaldag, wettigt Henry Schein om de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, door verzending van een aangetekende brief, zonder dat de ontbinding moet voorafgegaan worden door ingebrekestelling. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem zou geleverd zijn vóór de ontbinding. De schadevergoeding waarop Henry Schein in zulk geval recht heeft, zal minimum 20% van de waarde van de bestelling bedragen.

9. WAARBORGEN.
Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant, om welke reden ook, heeft Henry Schein het recht van hem waarborgen te eisen, zakelijk of persoonlijke, zelfs wanneer het toekennen van waarborgen niet voorzien werd in de oorspronkelijke overeenkomst. De klant moet de waarborgen verstrekken waar Henry Schein om verzoekt binnen de termijn aangeduid in de hem daartoe gerichte aangetekende brief. Indien de klant in gebreke blijft de waarborgen binnen de vooropgezette termijn te verstrekken, heeft Henry Schein de mogelijkheid de overeenkomst van rechtswege ontbonden te verklaren, overeenkomstig de bepalingen van punt 8 hierboven.

10. DOCUMENTEN.
De klant krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht voor tekeningen en andere technische en commerciële documenten die hem krachtens de overeenkomst geleverd worden. Deze documenten mogen slechts mits specifiek akkoord van Henry Schein aan derden verder gegeven worden.

11. TOEPASSELIJK RECHT.
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. De veiligheidsvoorschriften, toepasselijk op de geleverde goederen zijn deze die van kracht zijn in België op de datum van het aanbod door Henry Schein aan de klant of op de datum van de aanvaarding door Henry Schein van de door de klant gedane bestelling. De klant dient de reglementeringen na te leven die van kracht zijn in België, de Bondsrepubliek Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot uitvoerbeperkingen waaraan de goederen en/of diensten zouden onderworpen zijn.

12. BEVOEGDE RECHTBANKEN.
Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst wordt beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2017